Afspraak maken

Maak een afspraak

Wilt u één van onze schoenvoorzieningen aanvragen of meer weten over de soorten schoenoplossingen, vul het bijgaande formulier zoveel mogelijk in. We nemen contact met u op om de afspraak te bevestigen.

Heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact met ons op.

Wij nemen telefonisch contact met u op om uw aanvraag af te stemmen.

Maak een afspraak

Wilt u één van onze schoenvoorzieningen aanvragen of meer weten over de soorten schoenoplossingen, vul het bijgaande formulier zoveel mogelijk in. We nemen contact met u op om de afspraak te bevestigen.

Heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact met ons op.

Wij nemen telefonisch contact met u op om uw aanvraag af te stemmen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Graas Company

Om er voor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de bij Graas Company Johan van Oldenbarneveltlaan 16, 3445 AE, Woerden, 0348-480363, info@graas.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende informatie van u:

voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN (burgerservicenummer), medische informatie over de klachten en beperkingen waarvoor u een beroep op ons doet en die wij nodig hebben om u optimaal te kunnen bedienen en polis- of relatienummer van uw zorgverzekeraar. 

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Deze informatie ontvangen wij van u of van Vecozo B.V. en/of uw arts en/of behandelend zorgverlener/therapeut. Vecozo (www.vecozo.nl) is het landelijk communicatiepunt voor de zorg waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars administratieve gegevens kunnen uitwisselen en dat wordt gebruikt voor de facturatie van onze werkzaamheden bij de zorgverzekeraars. 

Op welke rechtsgrond en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw (medische) persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en de benodigde gezondheidszorg goed te kunnen leveren. 

Wij gaan zorgvuldig met uw informatie om en gebruiken deze uitsluitend voor de hiervoor beschreven doelen. Het gaat hierbij onder andere om het maken van afspraken, het aanmeten en vervaardigen van door u bestelde producten, het verzorgen van behandelingen, de bezorging van producten bij u thuis of de eventuele levering van diensten aan huis, de facturatie van onze werkzaamheden bij u of de zorgverzekeraar (al dan niet via Vecozo) en het archiveren van uw dossier. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, zoals marketing- of onderzoeksdoeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.   

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zoals uw arts, Vecozo of uw zorgverzekeraar, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u en de levering van de benodigde gezondheidszorg aan u. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 4 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na de beëindiging van onze overeenkomst met u c.q. het laatste contact met u te bewaren. Na afloop van deze termijn worden uw persoonsgegevens verwijderd. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. 

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
  • het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
  • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden) voor zover ons dat op grond van de in onderdeel 6 van deze privacyverklaring genoemde verplichting is toegestaan;
  • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
  • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen op een andere leverancier, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe leverancier te verstrekken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetcentraal. 

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met het Voetcentraal bedrijf die producten of diensten aan u levert. U vindt onze gegevens in onderdeel 1 van deze privacyverklaring. 

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zullen zo snel mogelijk en in elk geval binnen één maand aan uw verzoek voldoen. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren en/of de benodigde gezondheidszorg niet (meer) kunnen leveren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting. 

Website(s)

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, publiceren deze niet en uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze website staat wel een meetinstrument van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf. Op hun website is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.   

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina. 

Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt onze gegevens in onderdeel 1 van deze privacyverklaring. 

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

24 mei 2018