Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Graas Company B.V. hierna te noemen: ‘Graas’ 

Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van al onze afspraken, werkzaamheden en adviezen en zijn opgesteld in mei 2018. Het kan voorkomen dat er veranderingen in deze Algemene Voorwaarden worden aangebracht. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden wanneer u een product koopt of laat maken en/of een dienst van Graas afneemt. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Onze offertes

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig.

3. Wat koopt u bij ons?

Op de website, in onze brochure en tijdens gesprekken tonen wij u voorbeelden en modellen van onze producten. Omdat sprake is van maatwerk, kunnen de eigenschappen van de aan u geleverde producten afwijken op elementen zoals kleur, (pas-) vorm en/of werking.

4. Welke prijs betaalt u?

U betaalt de prijs die wij vooraf hebben gecommuniceerd. Prijzen zijn altijd inclusief BTW maar excl. eventuele verzendkosten. Als u de opdracht geeft om eerder bestelde producten te wijzigen, zijn daar mogelijk kosten aan verbonden die in rekening worden gebracht.

5. Wanneer en hoe betaalt u?

U betaalt onze facturen bij levering. De producten en diensten worden soms (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht u verzekering niet of deels vergoeden dan dient u het verschil zelf te betalen. U kunt bij ons pinnen. Het navolgende geldt in alle gevallen:

Betaalt u niet op tijd? Dan incasseren wij onze vordering(en). In dat geval brengen wij naast het openstaand factuurbedrag wettelijke rente én buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening. Heeft u nog niet alles betaald? Dan blijven alle door ons geleverde producten ons eigendom.

6. Wat is de rol van uw ziektekostenverzekeraar? 

U bent onze klant en u bent verantwoordelijk voor de betaling. Ook als de factuur deels door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft u verantwoordelijk voor de betaling totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. Als Graas op basis van de informatie over uw ziektekostenverzekering meent dat de factuur, al dan niet deels, rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar kan worden gezonden, zullen wij dat doen. Het gestelde onder 5. blijft altijd van toepassing.

7. Wanneer kunnen wij de overeenkomst met u beëindigen?

Wij kunnen de overeenkomst met u (direct en zonder tussenkomst van de rechter) ontbinden als:

(a) u komt te overlijden;

(b) u niet langer bevoegd bent om zelfstandig over uw vermogen te beschikken;

(c) u of uw zorgverzekeraar onze facturen niet tijdig betaalt;

(d) het ernaar uitziet dat onze facturen niet zullen worden betaald.

In al deze gevallen worden de kosten van onze werkzaamheden tot het moment van ontbinding in rekening gebracht. Let wel: ontbinding betekent dat wij de plichten uit onze overeenkomst(en) niet meer hoeven na te komen, doch daarbij geldt wel dat de kosten tot het moment van ontbinding, door u zullen moeten worden voldaan.

8. Hoe is onze werkwijze? Hoe verloopt de levering?

(a) Voor de vergoeding van bepaalde producten en diensten door uw zorgverzekeraar, is een verwijzing nodig van een (huis)arts. In sommige gevallen is ook goedkeuring van uw zorgverzekeraar noodzakelijk. Tenzij u schriftelijk aangeeft de kosten zelf te betalen, beginnen wij pas met de productie of levering na verwijzing en/of goedkeuring. Ongeacht voorgaande blijft art. 5a altijd van kracht.

(b) Het vervaardigen van orthopedische producten is zeer arbeidsintensief. Als wij een levertijd opgeven, dan is dat altijd indicatief. Wij doen ons best, maar u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Onze levertijden gelden dan ook niet, zoals de wet dat zegt, als fatale termijnen.

9. Garantie

  • U heeft recht op garantie op de door ons geleverde producten. De garantietermijnen verschillen per product en kunt u vinden in onze brochure (‘Kwaliteitszorg, garantie en klachten’). Wordt er geen specifieke garantietermijn voor uw product vermeld? Dan geldt een garantietermijn van 3 maanden op pasvorm en materiaal.
  • Alle garanties gelden alleen bij normaal gebruik. De garantie geldt niet in geval van:

(a) normale slijtage;

(b) schade door onzorgvuldig gebruik (zoals het niet naleven van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften);

(c) veranderingen aan uw lichaam (benen en/of voeten) of gezondheidssituatie, waardoor producten niet meer passen.

Mochten er problemen ontstaan, dan dient u deze binnen 21 dagen aan ons door te geven. Als u dat niet doet, vervalt het recht op garantie.

10. Aansprakelijkheid / overmacht

Mocht u onverhoopt schade lijden waarvoor wij aansprakelijk zijn dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. U dient uw schade binnen 21 dagen schriftelijk bij ons te melden. Mocht onze verzekeraar niet uitkeren, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat met de schadeveroorzakende gebeurtenis samenhangt. Dit met een maximum van € 5.000,-. Het gaat hier niet om een limitering per gebeurtenis. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

11. Privacy / geheimhouding / Algemene Verordening Persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, gebruiken wij een aantal persoonsgegevens van u. Wij gaan zorgvuldig met uw informatie om zoals de wet AVG van ons eist. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de met u besproken levering. In onze Privacy Verklaring leest u hoe wij dit doen. Op onze website (www.graas.nl) staat onze Privacy Verklaring.

12. Intellectuele eigendom

De leesten, patronen en het beschoeiingsplan, die ontwikkeld zijn voor het produceren van producten, blijven eigendom van Graas.

13. Klachten en geschillen

Wij doen altijd ons uiterste best. Bent u toch niet helemaal tevreden? Bel of mail ons dan zonder aarzelen! Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Wij beschikken over een uitvoerige klachtenregeling en een interne klachtencoördinator. U kunt onze klachtenregeling vinden op onze website en kosteloos opvragen bij één van onze vestigingen.

Uiteraard heeft u ook de keuze om een geschil voor te leggen aan de rechter. Eventuele geschillen worden in dat geval exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Op alle overeenkomsten die wij met u sluiten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Stel dat de rechter oordeelt dat een bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, dan blijven de andere bepalingen van toepassing. In dat geval zullen wij er alles aan doen om de betreffende bepaling in overleg met u te vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Maak een afspraak

Wilt u één van onze schoenvoorzieningen aanvragen of meer weten over de soorten schoenoplossingen, vul het bijgaande formulier zoveel mogelijk in. We nemen contact met u op om de afspraak te bevestigen.

Heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact met ons op.

Wij nemen telefonisch contact met u op om uw aanvraag af te stemmen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Graas Company

Om er voor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de bij Graas Company Johan van Oldenbarneveltlaan 16, 3445 AE, Woerden, 0348-480363, info@graas.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende informatie van u:

voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN (burgerservicenummer), medische informatie over de klachten en beperkingen waarvoor u een beroep op ons doet en die wij nodig hebben om u optimaal te kunnen bedienen en polis- of relatienummer van uw zorgverzekeraar. 

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Deze informatie ontvangen wij van u of van Vecozo B.V. en/of uw arts en/of behandelend zorgverlener/therapeut. Vecozo (www.vecozo.nl) is het landelijk communicatiepunt voor de zorg waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars administratieve gegevens kunnen uitwisselen en dat wordt gebruikt voor de facturatie van onze werkzaamheden bij de zorgverzekeraars. 

Op welke rechtsgrond en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw (medische) persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en de benodigde gezondheidszorg goed te kunnen leveren. 

Wij gaan zorgvuldig met uw informatie om en gebruiken deze uitsluitend voor de hiervoor beschreven doelen. Het gaat hierbij onder andere om het maken van afspraken, het aanmeten en vervaardigen van door u bestelde producten, het verzorgen van behandelingen, de bezorging van producten bij u thuis of de eventuele levering van diensten aan huis, de facturatie van onze werkzaamheden bij u of de zorgverzekeraar (al dan niet via Vecozo) en het archiveren van uw dossier. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, zoals marketing- of onderzoeksdoeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.   

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zoals uw arts, Vecozo of uw zorgverzekeraar, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u en de levering van de benodigde gezondheidszorg aan u. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 4 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na de beëindiging van onze overeenkomst met u c.q. het laatste contact met u te bewaren. Na afloop van deze termijn worden uw persoonsgegevens verwijderd. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. 

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
  • het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
  • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden) voor zover ons dat op grond van de in onderdeel 6 van deze privacyverklaring genoemde verplichting is toegestaan;
  • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
  • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen op een andere leverancier, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe leverancier te verstrekken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetcentraal. 

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met het Voetcentraal bedrijf die producten of diensten aan u levert. U vindt onze gegevens in onderdeel 1 van deze privacyverklaring. 

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zullen zo snel mogelijk en in elk geval binnen één maand aan uw verzoek voldoen. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren en/of de benodigde gezondheidszorg niet (meer) kunnen leveren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting. 

Website(s)

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, publiceren deze niet en uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze website staat wel een meetinstrument van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf. Op hun website is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.   

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina. 

Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt onze gegevens in onderdeel 1 van deze privacyverklaring. 

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

24 mei 2018