Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Graas Company B.V. hierna te noemen: ‘Graas’ 

Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van al onze afspraken, werkzaamheden en adviezen en zijn opgesteld in mei 2018. Het kan voorkomen dat er veranderingen in deze Algemene Voorwaarden worden aangebracht. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden wanneer u een product koopt of laat maken en/of een dienst van Graas afneemt. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Onze offertes

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig.

3. Wat koopt u bij ons?

Op de website, in onze brochure en tijdens gesprekken tonen wij u voorbeelden en modellen van onze producten. Omdat sprake is van maatwerk, kunnen de eigenschappen van de aan u geleverde producten afwijken op elementen zoals kleur, (pas-) vorm en/of werking.

4. Welke prijs betaalt u?

U betaalt de prijs die wij vooraf hebben gecommuniceerd. Prijzen zijn altijd inclusief BTW maar excl. eventuele verzendkosten. Als u de opdracht geeft om eerder bestelde producten te wijzigen, zijn daar mogelijk kosten aan verbonden die in rekening worden gebracht.

5. Wanneer en hoe betaalt u?

U betaalt onze facturen bij levering. De producten en diensten worden soms (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht u verzekering niet of deels vergoeden dan dient u het verschil zelf te betalen. U kunt bij ons pinnen. Het navolgende geldt in alle gevallen:

Betaalt u niet op tijd? Dan incasseren wij onze vordering(en). In dat geval brengen wij naast het openstaand factuurbedrag wettelijke rente én buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening. Heeft u nog niet alles betaald? Dan blijven alle door ons geleverde producten ons eigendom.

6. Wat is de rol van uw ziektekostenverzekeraar? 

U bent onze klant en u bent verantwoordelijk voor de betaling. Ook als de factuur deels door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft u verantwoordelijk voor de betaling totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. Als Graas op basis van de informatie over uw ziektekostenverzekering meent dat de factuur, al dan niet deels, rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar kan worden gezonden, zullen wij dat doen. Het gestelde onder 5. blijft altijd van toepassing.

7. Wanneer kunnen wij de overeenkomst met u beëindigen?

Wij kunnen de overeenkomst met u (direct en zonder tussenkomst van de rechter) ontbinden als:

(a) u komt te overlijden;

(b) u niet langer bevoegd bent om zelfstandig over uw vermogen te beschikken;

(c) u of uw zorgverzekeraar onze facturen niet tijdig betaalt;

(d) het ernaar uitziet dat onze facturen niet zullen worden betaald.

In al deze gevallen worden de kosten van onze werkzaamheden tot het moment van ontbinding in rekening gebracht. Let wel: ontbinding betekent dat wij de plichten uit onze overeenkomst(en) niet meer hoeven na te komen, doch daarbij geldt wel dat de kosten tot het moment van ontbinding, door u zullen moeten worden voldaan.

8. Hoe is onze werkwijze? Hoe verloopt de levering?

(a) Voor de vergoeding van bepaalde producten en diensten door uw zorgverzekeraar, is een verwijzing nodig van een (huis)arts. In sommige gevallen is ook goedkeuring van uw zorgverzekeraar noodzakelijk. Tenzij u schriftelijk aangeeft de kosten zelf te betalen, beginnen wij pas met de productie of levering na verwijzing en/of goedkeuring. Ongeacht voorgaande blijft art. 5a altijd van kracht.

(b) Het vervaardigen van orthopedische producten is zeer arbeidsintensief. Als wij een levertijd opgeven, dan is dat altijd indicatief. Wij doen ons best, maar u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Onze levertijden gelden dan ook niet, zoals de wet dat zegt, als fatale termijnen.

9. Garantie

  • U heeft recht op garantie op de door ons geleverde producten. De garantietermijnen verschillen per product en kunt u vinden in onze brochure (‘Kwaliteitszorg, garantie en klachten’). Wordt er geen specifieke garantietermijn voor uw product vermeld? Dan geldt een garantietermijn van 3 maanden op pasvorm en materiaal.
  • Alle garanties gelden alleen bij normaal gebruik. De garantie geldt niet in geval van:

(a) normale slijtage;

(b) schade door onzorgvuldig gebruik (zoals het niet naleven van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften);

(c) veranderingen aan uw lichaam (benen en/of voeten) of gezondheidssituatie, waardoor producten niet meer passen.

Mochten er problemen ontstaan, dan dient u deze binnen 21 dagen aan ons door te geven. Als u dat niet doet, vervalt het recht op garantie.

10. Aansprakelijkheid / overmacht

Mocht u onverhoopt schade lijden waarvoor wij aansprakelijk zijn dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. U dient uw schade binnen 21 dagen schriftelijk bij ons te melden. Mocht onze verzekeraar niet uitkeren, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat met de schadeveroorzakende gebeurtenis samenhangt. Dit met een maximum van € 5.000,-. Het gaat hier niet om een limitering per gebeurtenis. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

11. Privacy / geheimhouding / Algemene Verordening Persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, gebruiken wij een aantal persoonsgegevens van u. Wij gaan zorgvuldig met uw informatie om zoals de wet AVG van ons eist. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de met u besproken levering. In onze Privacy Verklaring leest u hoe wij dit doen. Op onze website (www.graas.nl) staat onze Privacy Verklaring.

12. Intellectuele eigendom

De leesten, patronen en het beschoeiingsplan, die ontwikkeld zijn voor het produceren van producten, blijven eigendom van Graas.

13. Klachten en geschillen

Wij doen altijd ons uiterste best. Bent u toch niet helemaal tevreden? Bel of mail ons dan zonder aarzelen! Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Wij beschikken over een uitvoerige klachtenregeling en een interne klachtencoördinator. U kunt onze klachtenregeling vinden op onze website en kosteloos opvragen bij één van onze vestigingen.

Uiteraard heeft u ook de keuze om een geschil voor te leggen aan de rechter. Eventuele geschillen worden in dat geval exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Op alle overeenkomsten die wij met u sluiten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Stel dat de rechter oordeelt dat een bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, dan blijven de andere bepalingen van toepassing. In dat geval zullen wij er alles aan doen om de betreffende bepaling in overleg met u te vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.